Logo
東海大學畜產與生物科技學系-學術研究--鄭登貴

鄭登貴

 Osteoponin Promoter Controlled by DNA Methylation: Aberrant Methylation in Cloned Porcine Genome. Chih-Jie Shen, Yung-An Tsou, Hsiao-Ling Chen, Hung-Jin Huang, Shinn-Chih Wu, Winston T. K. Cheng, Calvin Yu-Chian Chen, and Chuan-Mu Chen. BioMed Research International. 2014. 11(1):1-16.