Logo
東海大學畜產與生物科技學系-學術研究--謝長奇

謝長奇

 Inhibitory Effects of Cultured Dendrobium tosaense on Atopic Dermatitis Murine Model. Chin-Tung Wu, Keng-Shiang Huang, Chih-Hui Yang, Yu-Chang Chen, Jiunn-Wang Liao, Chao-Lin Kuo, Chung-Li Chen, Shu-Fang Lo,Chang-Chi Hsieh(謝長奇)*, Hsin-Sheng Tsay. International Journal of Pharmaceutics. 2014. 463(2):193-200.